阿弥陀经常识网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

阿弥陀经全文念诵注音

发布日期:2019-02-15 20:52:54  编辑:苏湃濡   阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文

yǒu shì jiè míng yuē jí lè qí tǔ yǒu fó hào ā mí tuó jīn xiàn zài shuō fǎ

有世界名曰极乐。其土有佛。号阿弥陀。今现在说法。

shè lì fó bǐ tǔ hé gù míng wéi jí lè qí guó zhòng shēng

舍利弗。彼土何故名为极乐其国众生

wú yǒu zhòng kǔ dàn shòu zhū lè gù míng jí lè

无有众苦但受诸乐。故名极乐。

yòu shè lì fó jí lè guó tǔ qī Chǒng lán shǔn qī chǒng luó wǎng qī Chǒng héng shù

又舍利弗。极乐国土。七重栏楯。七重罗网。七重行树。

jiē shì sì bǎo zhōu zā wéi rào shì gù bǐ guó míng wéi jí lè

皆是四宝周匝围绕。是故彼国名为极乐。

yòu shè lì fó jí lè guó tǔ yǒu qī bǎo chi bā gōng dé shuǐ

又舍利弗。极乐国土。有七宝池。八功德水。

chōng mǎn qí zhōng chi dǐ chún yǐ jīn shā bù dì sì biān jiē dào

充满其中。池底纯以金沙布地。四边阶道。

jīn yín liú lí bō lí hé chéng shàng yǒu lóu gé yì yǐ jīn

金银琉璃玻璃合成上有楼阁。亦以金

yín liú lí bō lí chē qú chì zhū mǎ lǎo ér yán shì zhī

银琉璃。玻璃砗磲。赤珠玛瑙。而严饰之。

chi zhōng lián huā dà rú chē lún qīng sè qīng guāng huáng sè huáng guāng chì sè chì guāng

池中莲花。大如车轮。青色青光。黄色黄光。赤色赤光。

bái sè bái guāng wēi miào xiāng jié

白色白光。微妙香洁。

本文链接:阿弥陀经全文念诵注音

上一篇:佛说阿弥陀经繁体版

下一篇:佛说阿弥陀经有多少字

相关信息

    推荐文章

1阿弥陀经全文念诵注音2019-02-15
2佛说阿弥陀经繁体版2019-02-15
3佛说阿弥陀经有多少字2019-02-15

    点击阅读

佛说阿弥陀经全文及注解2019-02-15
阿弥陀经全文念诵注音2019-02-15
阿弥陀经全文及译文2019-02-19
佛说阿弥陀经白话文讲解2019-02-15
佛说阿弥陀经读诵仪轨2019-02-28
阿弥陀经讲的意思是什么2019-02-16
佛说阿弥陀经繁体版2019-02-15
佛说阿弥陀经全文读诵仪轨2019-02-16

    最新文章

念阿弥陀经的功德
阿弥陀经解释
阿弥陀经一天念几遍好
阿弥陀经快诵版
阿弥陀经读诵
阿弥陀经全文诵读
阿弥陀经背诵版
阿弥陀经全文讲解