阿弥陀经常识网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

阿弥陀经全文念诵注音

发布日期:2019-02-15 20:52:54  编辑:苏湃濡   阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文

shè lì fó jí lè guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

舍利弗。极乐国土成就如是功德庄严。

yòu shè lì fó bǐ fó guó tǔ cháng zuò tiān yuè huáng jīn wéi dì

又舍利弗。彼佛国土常作天乐。黄金为地。

zhòu yè liù shí yù tiān màn tuó luó huā qí tǔ zhòng shēng cháng yǐ qīng dàn

昼夜六时。雨天曼陀罗华。其土众生。常以清旦。

gè yǐ yī gé chéng zhòng miào huā gòng yǎng tā fāng shí wàn yì fó

各以衣祴。盛众妙华。供养他方十万亿佛。

jí yǐ shí shí hái dào běn guó fàn sì jīng xíng

即以食时。还到本国。饭食经行。

shè lì fó jí lè guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

舍利弗。极乐国土。成就如是功德庄严。

fù cì shè lì fó bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá sè zhī

复次。舍利弗。彼国常有种种奇妙杂色之

niǎo bái hè kǒng què yīng wǔ shè lì jiā líng pín qié gòng mìng zhī niǎo

鸟。白鹤孔雀。鹦鹉舍利。迦陵频伽。共命之鸟

shì zhū zhòng niǎo zhòu yè liù shí chū hé yǎ yīn qí yīn yǎn

是诸众鸟。昼夜六时。出和雅音。其音演

chàng wǔ gēn wǔ lì qī pú tí fēn bā shèng dào fēn rú shì děng fǎ

畅五根五力七菩提分。八圣道分。如是等法。

qí tǔ zhòng shēng wén shì yīn yǐ jiē xī niàn fó niàn fǎ niàn sēng

其土众生。闻是音已。皆悉念佛念法念僧

shè lì fó rǔ wù wèi cǐ niǎo shí shì zuì bào suǒ shēng suǒ

舍利弗。汝勿谓此鸟。实是罪报所生。所

yǐ zhě hé bǐ fó guó tǔ wú sān è dào

以者何彼佛国土。无三恶道。

本文链接:阿弥陀经全文念诵注音

上一篇:佛说阿弥陀经繁体版

下一篇:佛说阿弥陀经有多少字

相关信息

    推荐文章

1阿弥陀经全文念诵注音2019-02-15
2佛说阿弥陀经繁体版2019-02-15
3佛说阿弥陀经有多少字2019-02-15

    点击阅读

佛说阿弥陀经全文及注解2019-02-15
阿弥陀经全文念诵注音2019-02-15
阿弥陀经全文及译文2019-02-19
佛说阿弥陀经白话文讲解2019-02-15
佛说阿弥陀经读诵仪轨2019-02-28
阿弥陀经讲的意思是什么2019-02-16
佛说阿弥陀经繁体版2019-02-15
佛说阿弥陀经全文读诵仪轨2019-02-16

    最新文章

念阿弥陀经的功德
阿弥陀经解释
阿弥陀经一天念几遍好
阿弥陀经快诵版
阿弥陀经读诵
阿弥陀经全文诵读
阿弥陀经背诵版
阿弥陀经全文讲解