阿弥陀经常识网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

阿弥陀经全文念诵注音

发布日期:2019-02-15 20:52:54  编辑:苏湃濡   阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文

shè lì fó ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén wén shuō ā mí tuó

舍利弗。若有善男子。善女人。闻说阿弥陀

fó zhí chí míng hào ruò yī rì ruò èr rì ruò sān rì ruò sì

佛。执持名号。若一日。若二日。若三日。若四

rì ruò wǔ rì ruò liù rì ruò qī rì yī xīn bù luàn qí rén

日。若五日。若六日。若七日。一心不乱。其人

lín mìng zhōng shí ā mí tuó fó yǔ zhū shèng zhòng xiàn zài qí qián shì

临命终时。阿弥陀佛。与诸圣众。现在其前。是

rén zhōng shí xīn bù diān dǎo jí dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè guó tǔ

人终时。心不颠倒。即得往生阿弥陀佛极乐国土。

shè lì fó wǒ jiàn shì lì gù shuō cǐ yán ruò yǒu zhòng shēng

舍利弗。我见是利。故说此言。若有众生。

wén shì shuō zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó tǔ

闻是说者应当发愿。生彼国土。

shè lì fó rú wǒ jīn zhě zàn tàn ā mí tuó fó bù kě

舍利弗。如我今者。赞叹阿弥陀佛。不可

sī yì gōng dé zhī lì dōng fāng yì yǒu ā chù pí fó xū mí xiāng fó

思议功德之利。东方亦有阿閦 鞞佛。须弥相佛。

dà xū mí fó xū mí guāng fó miào yīn fó rú shì děng héng hé shā shù

大须弥佛。须弥光佛。妙音佛。如是等恒河沙数

zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè

诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。

shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī

说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思

yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

议功德。一切诸佛所护念经。

本文链接:阿弥陀经全文念诵注音

上一篇:佛说阿弥陀经繁体版

下一篇:佛说阿弥陀经有多少字

相关信息

    推荐文章

1阿弥陀经全文念诵注音2019-02-15
2佛说阿弥陀经繁体版2019-02-15
3佛说阿弥陀经有多少字2019-02-15

    点击阅读

佛说阿弥陀经全文及注解2019-02-15
阿弥陀经全文念诵注音2019-02-15
阿弥陀经全文及译文2019-02-19
佛说阿弥陀经白话文讲解2019-02-15
佛说阿弥陀经读诵仪轨2019-02-28
阿弥陀经讲的意思是什么2019-02-16
佛说阿弥陀经繁体版2019-02-15
佛说阿弥陀经全文读诵仪轨2019-02-16

    最新文章

念阿弥陀经的功德
阿弥陀经解释
阿弥陀经一天念几遍好
阿弥陀经快诵版
阿弥陀经读诵
阿弥陀经全文诵读
阿弥陀经背诵版
阿弥陀经全文讲解